24 ก.พ. เวลา 13:08 • ความคิดเห็น
ดีค่ะ, แม้จะใช้ไม่ได้กับทุกคน..
อยากเห็นนโยบายทางการศึกษา มีความชัดเจน/มีทางเลือกในส่วนของตำราเรียน/อุปกรณ์/การเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กๆ ค่ะ.!
โฆษณา