1 มี.ค. เวลา 01:47 • ความคิดเห็น
เป็นไปได้มากที่คนจะไม่ยึดติดกับศาสนาและลัทธิใดๆเลย ซึ่งมีคนในหลายประเทศเป็นเช่นนั้นแล้ว แต่เขาจะบูรณาการหลักคำสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นหลักธรรมะมาเป็นวิถีชีวิตปกติ และเป็นกฏหมายของบ้านเมือง โดยพุทธศาสนาจะมีแนวโน้มให้คนนำคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด เพราะมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง แต่ไม่เรียกว่า "ศาสนา" เพราะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยบอกว่าตนเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ
ที่จริงลัทธิหรือศาสนาใดๆล้วนเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นอัตตา เป็นตัวตน มีความยึดมั่นถือมั่น ว่ากลุ่มตนดีกว่ากลุ่มอื่นอยู่แล้ว สงครามในประวัติศาสตร์ก็มาจากศาสนาหลายครั้งที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย ล้างเผ่าพันธุ์กันยาวนาน เช่นสงครามครูเสด สงครามในอินเดีย เป็นต้น แม้แต่เมืองไทยเราก็มีความครุกรุ่นเรื่องความแตกแยกทางศาสนาไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งขัดกับหลักคำสอนที่แท้จริงของทุกศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี มีเมตตา ละความชั่ว ประพฤติดี
ตัวอย่างหนึ่งของการบูรณาการทางศาสนาสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์ให้เป็นวิถีชีวิตที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ คือคำสอนของท่านอาจารย์อุบาขิ่น และท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ท่านนำหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนผู้คนทั่วโลกทุกชาติทุกศาสนา จนได้รับการยอมรับขยายไปทั่วโลก โดยก้าวข้ามคำว่าศาสนาและลัทธิใดๆ เพราะเชื่อว่าวิธีการปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์ของคนทุกชาติทุกศาสนาย่อมเหมือนกัน
โฆษณา