17 มี.ค. เวลา 05:53 • ข่าว

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงอายุห้ามมองข้าม

ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุเป็ํนปัญหาที่อาจฟังดูเล็กน้อย แต่หากไม่ได้รับการดูแลถูกต้อง อาจก่อให้เกิดเรื่องที่รุนแรงได้ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งควรได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ อาจเกิดจากแค่อาการบาดเจ็บจากการทำงานอย่างกิจวัตรประจำวันหรืออาจรุนแรงถึงปัญหาเกี่ยวกับสารสื่อประสาทหรือหลอดเลือดสมอง
แต่อีกหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุ ซึ่งพบได้บ่อย คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ปัญหามวลกล้ามเนื้อน้อยพบได้บ่อยในผู้สูงอายุจากสถิติในหลายประเทศพบภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 5-10 ประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ย่อมต้องประสบกับภาวะนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การเปลี่ยงแปลงของฮอร์โมนและกาเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่งผลโดยตรงต่อมวลกล้ามเนื้อ อีกทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ภาวะขาดวิตามินและสาร
อาหารโดยเฉพาะวิตามิน D แคลเซียม และสารอาหารจำพวกโปรตีน การมีโรคเรื้อรังร่วมด้วย เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง ก็เป็นปัจจัยเสริมต่อภาวะดังกล่าวเช่นกัน
1
ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตามมาเช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะกระดูกพรุน หลังค่อม การพลัดตกหกล้ม เป็นต้น ผลที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง การทำกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง ระดับคุณภาพชีวิตแย่ลง อาจอยู่ในภาวะพึ่งพิงต่อครอบครัว และสังคม นอกจากนี้ยังพบอัตราการตายสูงขึ้นในผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างมีนัยสำคัญ
การป้องกัน บรรเทา และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากมวลกล้ามเนื้อน้อย ทำได้โดยรับประทานอาหารที่เหมาะสม ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด และอาการร้อน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ นอกจากนี้ควรติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ มีการขยับ และเคลื่อนไหวมากขึ้น และยังเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้
อย่างไรก็ตาม หากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ควรตีขลุมไปเองว่าเกิดจากมวลกล้ามเนื้อน้อย เนื่องจากมีหลายปัจจัยมากๆที่อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งโรค ยา และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง และทำการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
อ้างอิง
โฆษณา