19 มี.ค. เวลา 14:25 • ไลฟ์สไตล์
เมื่อเกิดความไม่พอใจในตัวเอง
และเมื่อคิดจะเปรียบเทียบกับคนอื่น
เพราะทันทีที่เราเปรียบเทียบอะไรกับใคร
เราจะพบว่ามีคนที่ดีกว่าเราเสมอยิ่งทำให้
เราต้องเร่งพัฒนาตัวเองและเพิ่มความริษยา
คนอื่นเข้ามาด้วย
โฆษณา