19 มี.ค. เวลา 20:02 • ไลฟ์สไตล์
มองให้เห็นจุดสิ้นสุดของอนาคต และให้ด้อยค่าตนเอง แต่ต้องไม่ใช่ภายใต้ความกลัว
โฆษณา