20 มี.ค. เวลา 02:27 • ไลฟ์สไตล์
การสร้างนิสัยและแบบอย่างที่ดี ตัวอย่างเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนจนเกิดการเอาอย่างเชิงบวกครับ
โฆษณา