21 มี.ค. เวลา 09:38 • ความคิดเห็น

สร้างภาวะผู้นำที่สนับสนุน Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร

การสร้างภาวะผู้นำที่สนับสนุน Growth Mindset เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ภาวะผู้นำที่สนับสนุน Growth Mindset หมายถึง ความคิดและทัศนคติที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบ เนื่องจากภาวะผู้นำที่สนับสนุน Growth Mindset เชื่อในความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู้จากความล้มเหลว
ดังนั้น การสร้างภาวะผู้นำเช่นนี้ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการสร้างภาวะผู้นำที่สนับสนุน Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการพัฒนาของบุคลากรและองค์กรอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ภาวะผู้นํา คือ
ภาวะผู้นํา คือ คุณสมบัติหรือลักษณะที่ทำให้บุคคลสามารถมีอิทธิพลและสามารถนำความคิดเห็นหรือแนวคิดไปสู่การกระทำได้บนฐานธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ภาวะผู้นํามักเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเช่น การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ความเชี่ยวชาญในงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การเป็นตัวแทนและเป็นแรงดึงดูดสำหรับทีมหรือองค์กร เป็นต้น
บุคคลที่มีภาวะผู้นํามักมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลการดำเนินงานของทีมหรือองค์กรที่พวกเขานําไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ภาวะผู้นําสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ทำไมต้องสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร?
การสร้าง Growth Mindset ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในสถานที่ทำงาน
ภายใต้แนวคิดแบบ Growth Mindset พนักงานมองเห็นความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เขาหรือเธอจะมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
ผู้นำที่มี Growth Mindset ยังสนับสนุนและกระตุ้นพนักงานให้เรียนรู้จากกันและแบ่งปันความรู้ สร้างบรรยากาศที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและสร้างความสำเร็จในระยะยาว
นอกจากนี้ การมี Growth Mindset ยังช่วยลดความกังวลและความกลัวในการล้มเหลว โดยเน้นการมองเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้าง Growth Mindset ในองค์กรช่วยสร้างพนักงานที่มีสมรรถนะและมั่นคง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเติบโตอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4 ประเภทของผู้นำ แล้วคุณเป็นแบบไหน?
ประเภทที่ 1 : ผู้นำที่มอบหมายงาน (Delegating)
ประเภทที่ 2 : ผู้นำที่สนับสนุนและมีส่วนร่วม (Participating)
ประเภทที่ 3 : ผู้นำที่ขายความคิด (Selling)
ประเภทที่ 4 : ผู้นำที่สั่งให้ทำ (Directing)
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ : https://manawork.com/blog/leardership-growth-mindset
โฆษณา