15 พ.ค. เวลา 03:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ทำอย่างไร หากหุ้นกู้ที่ซื้อไว้เกิดผิดนัดชำระ?

หนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของการลงทุนหุ้นกู้ คือ "ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้" ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเกิดจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด รวมทั้งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้จากการถูกเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (call default) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมี "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ควรติดตามข่าวสารจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และต้องใช้สิทธิเข้ารวมประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วย
รวมถึงควรศึกษาเอกสารการประชุมอย่างละเอียด ที่สำคัญ "ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง" เพื่อซักถามผู้ออกหุ้นกู้ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงมติเสมอ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองอย่างดีที่สุด
โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถดูข้อมูลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จากสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ในส่วนลักษณะตราสาร หรือหน้าปกแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (filing)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนค้นหา factsheet และ filing ของหุ้นกู้รุ่นที่ลงทุน ได้จากทางแอปพลิเคชัน SEC Bond Check หรือเว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing
ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred คลิก https://lin.ee/GTvhTHd
References :
โฆษณา