3 เม.ย. เวลา 05:57
แม้จะเป็นนักลงทุนสายเทรด แต่คุณ Mark Minervini ก็ยังมีการตรวจสอบคุณภาพกิจการอยู่ตลอด
ทั้งคุณภาพและความสม่ำเสมอของกำไร รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์อย่างสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า ที่ควรเติบโตล้อไปกับรายได้...
คาถาศักดิ์สิทธิ์ในตลาดหุ้น คือ กำไร กำไร และกำไร
เพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ช่วยผลักดันราคาหุ้น
ก็คือ ความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัท... อ่านต่อ
โฆษณา