19 เม.ย. เวลา 04:15 • ธุรกิจ

ภาวะแรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2566

ในปี 2566 ไทยมีแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรวม 782,454 คน (ไม่รวมแรงงานนอกระบบซึ่งหากรวมแล้วคาดว่าจะมีแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานราวหนึ่งล้านคน) โดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจขายปลีกเครื่องประดับ หากแบ่งตามการกระจายตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมต้นน้ำพบว่า แรงงานอยู่ในจันทบุรีมากที่สุด ส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ อายุแรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ 38 ปี และ 39 ปี
ติดตามข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่เว็บไซต์ https://infocenter.git.or.th/
โฆษณา