9 พ.ค. เวลา 16:03 • การเมือง

สิทธิ์ หรือ สิทธิ ของประชาชน

สิทธิ์ หรือ สิทธิ หมายถึง
ความเป็นเจ้าของ หรือ สิ่งที่พีงมีพึงได้
ใครจะละเมิดไม่ได้ แม้แต่ผู้ปกครอง
สิทธิ์ ที่พระผู้สร้างประทานให้มา
สิทธิ พระเจ้าสร้างให้
สิทธิ์ ที่ประชาคมโลกได้ร่วมกันสร้างขึ้น
สิทธิมนุษยชน
สิทธิ์ ที่ประชาชนสร้างขึ้น
สิทธิประชาธิปไตย
สิทธิ์ ที่ผู้ปกครองเผด็จการ สร้างให้
กฎหมายเผด็จการ คือ รัฐธรรมนูญเผด็จการ
โฆษณา