19 พ.ค. เวลา 01:04 • ความคิดเห็น
ไม่เป็นความจริงครับ
ฆราวาสบรรลุธรรม
ในยุคนี้มีมากมาย
ที่ยังใช้ชีวิตปกติบ้าง
ก็มีหน้าที่สอนคนอื่นเพื่อ
สืบทอดศาสนาบ้างก็แยก
ตัวเองออกจากสังคมไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับกิเลสทั้งปวงอาจารย์
ของเราเองท่านบรรลุธรรม
มาเป็นสิบปีแล้วยังสบายดี
ไม่เป็นอะไรเลยครับ
โฆษณา