23 พ.ค. เวลา 00:25 • ธุรกิจ

⚔️ ดาบสองคมโอกาสเสี่ยงในยุค Digital AI

ตามที่ IMF หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของ AI ที่อาจจะเกิดกับแรงงานทั่วโลกถึงร้อยละ 40 ของการจ้างงานทั่วโลกที่จะตกงานและเพิ่มความเหลื่อมล้ำซึ่งส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ทั้ง Blue Collar หรือพนักงานที่เน้นใช้แรงงานและ White Collar หรือพนักงานที่เริ่มในระดับผู้จัดการเป็นต้นไป และในขณะเดียวกันพนักงานที่เข้าไม่ถึงย่อมเสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเพิ่มความเหลื่อมล้ำอย่างน่าเป็นห่วง จึงควรเตรียมพร้อมรับมือโดยกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แรงงาน เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงด้านกฎหมายและจริยธรรมกับความเสี่ยงของ AI Deepfake คือการที่มิจฉาชีพใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สังเคราะห์ออกมาเสมือนเป็นคนจริงๆ นำไปหลอกหลวงหรือสร้างความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ ผู้นำประเทศ ผู้นำธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรมีการหารือเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี AI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับวิธีการรับมือในแต่ละสถานการณ์อย่างจริงจัง
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :
#Classmonster
โฆษณา