21 พ.ค. เวลา 02:28 • ปรัชญา
บทสวดที่ดีที่สุดก็คือ
บทสวด กฎอิทัปปัจจยตา/ปฏิจจสมุปบาท
อย่างอื่นไม่มีอีกแล้วครับ ความหมายทุกอย่างได้รวมไว้ในนั้นหมด ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหลุดพ้นและการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เลยครับ โดยเฉพาะถ้าเราย้อนมองกลับมาที่ตัวเรา เราจะพบว่าเราเกิดมาเพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด นี่แหละครับคือความลึกซึ้งแยบยลของ ปฏิจจสมุปบาท
2
search หาคำว่า พุทธวจน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ท่านหยิบเอาคำของพระพุทธเจ้ามาสอน ที่เป็นเนื้อหาขึ้นต้นด้วยคำว่า ดูก่อน หรือ ดูกร
โฆษณา