22 พ.ค. เวลา 19:36 • ปรัชญา
ได้เลย
คนไม่มีสำนึกทำอย่างไรสำนึกก็ไม่เกิด
ระบบที่ไม่สนองกรรม, สังคมที่ไม่สนองกรรม สมาชิกต้องระวังเอาเอง
โฆษณา