23 พ.ค. เวลา 14:24 • ปรัชญา
สำหรับตัวผู้กระทำได้ซิครับ! แต่ต้องไม่ใช่การใช้พิธีกรรมใดๆ มีสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างบุญบารมีด้วยกาย วาจา และใจ สิ่งที่ใด้รับไม่สามารถหักล้างอดีตได้ก็จริง แต่คุณงามความดีที่กำลังทำอยู่จะปกป้องผู้กระทำในปัจจุบันจนถึงตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของเค้าครับ สวรรค์ นรก การชดใช้มีเพียงชาติภพนี้ชาติเดียวและผมไม่เชื่อว่าจะมีคำพิพากษากับบทลงโทษที่ไหนอีกหลังความตาย สิ่งเดียวที่มนุษย์จะทิ้งเอาไว้บนโลกคือการถูกกล่าวถึงในแบบไหน! ซึ่งผู้ชดใช้ก็คือญาติพี่น้องของตัวผู้กระทำเอง
โฆษณา