23 พ.ค. เวลา 22:05 • ความคิดเห็น
อธิบายตัวเองได้ แต่ไม่รู้จักตัวเอง
รับรู้ผู้อื่นได้ แต่ไม่ได้รู้อะไรเลย นอกจากรู้ว่าฉันถูกระทำ
พยายามหาทางออกให้ตัวเอง แต่ใช้แค่ความคิดความรู้สึกมากเกินไป
มองว่าชีวิตตนคือความย่ำแย่ มองไม่ได้ว่าความรู้สึกย่ำแย่มันเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆ ไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเอง
ลองทำความเข้าใจเรื่องผัสสะ การทำงานของขันธ์ห้า
รวมทั้งฝีกฝนการใช้ขันธ์ห้าทำความเข้าใจตัวเองดู
โฆษณา