25 พ.ค. เวลา 01:10 • ธุรกิจ

ศัพท์ประกัน วันละคำ #11. การจ่ายผลประโยชน์

การทำประกันภัย เป็นรูปแบบการจัดการความเสี่ยงภัยประเภทหนึ่ง โดยมีสองฝ่ายตกลงกันว่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายรับประกันจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ โดยที่ฝ่ายเอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันก่อน
“การจ่ายผลประโยชน์” ให้กับผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องเป็นไปตามข้อตกลง ตรงไปตรงมา ตามจำนวนที่ควรจะต้องจ่าย
มาดูหลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
หลังจากทำประกันชีวิต และมีผลบังคับใช้ ผ่านระยะเวลารอคอยเรียบร้อยแล้ว เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับผู้เอาประกัน จะบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ผู้เอาประกัน หรือตัวแทนของผู้เอาประกัน แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญานี้ โดยไม่ชักช้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเสียชีวิตต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ในขณะนั้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว
ผู้เอาประกัน หรือตัวแทนของผู้เอาประกัน ต้องส่งหลักฐานการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นต่อการพิจารณาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปให้หลังจากพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อให้ผู้เอาประกัน ไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันรายอื่นต่อไป
แต่หากผู้เอาประกันได้รับชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว อนุโลมให้ผู้เอาประกันส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายไปแล้ว เพื่อเรียกร้องจากบริษัทได้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยเท่าที่จำเป็น และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายเอง
ในกรณีที่ไม่ยินยอม ให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกัน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันได้
เมื่อบริษัทได้รับคำเรียกร้องพร้อมได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง บริษัทจะชดใช้เงินตามสัญญาภายใน 15 วัน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญานี้ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์อาจขยายออกไปตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้อง
หากบริษัทจ่ายผลประโยชน์ล่าช้ากว่า 15 วัน หรือล่าช้ากว่า 90 วัน ตามแต่กรณี บริษัทต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15% ต่อปี
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกัน และผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติม ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้เอาประกันจำเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องให้เข้าใจ จะได้ใช้สิทธิที่ตนเองพึงมีได้อย่างเต็มที่
โดย.. พี่ชื่อวิช
โฆษณา