26 พ.ค. เวลา 10:47 • ไลฟ์สไตล์
ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยค่ะ ใจเรารู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี เราทำแต่สิ่งดี อันไหนไม่ดีเลือกที่จะหลบหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำ ทั้งทางกายวาจาและใจ ทำได้คือเราสำเร็จขั้นหนึ่ง ทำไม่ได้ก็พยายามเตือนตัวเองไม่ให้ทำ
ปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลากิเลส และจิตใจของเรา หากเรายังมองปัจจัยภายนอกว่าคืออุปสรรค นั่นคือเราเรายังเข้าไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงค่ะ
โฆษณา