27 พ.ค. เวลา 04:03 • ไลฟ์สไตล์
สมถะ จาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้งปวง
สันโดษ จาก กามคุณทั้งหลาย
มักน้อยในปัจจัย 4
โฆษณา