30 พ.ค. เวลา 03:00 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

คน/Crack/ความรู้ Ep. 6 เทคนิคการบริหารเวลาอย่างสมดุล

สัมภาษณ์ คุณภูมิไท (ธาม) สุขสวัสดิ์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) [Bachelor of Laws, Experiential Learning in Business and Tech Law (International Program), “LLBel CU”]
โฆษณา