30 พ.ค. เวลา 07:59 • ความคิดเห็น
ยิ่งคุณรู้สึกว่า
เวลาเดินเร็วเท่าไหร่
ก็อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
นะครับอยากทำอะไร
ลงมือทำเลยอย่ามัวเสียใจ
กับอดีตมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
here and nowรักษาใจให้
อยู่ในแดนบวกไม่ปล่อยให้
พลังลบเข้ามาบั่นทอนจิตใจ
คบแต่หมู่มิตรที่ดีที่นำพากัน
ไปในทางที่เจริญและไม่ว่า
คุณจะสนใจเรื่องใดขอให้
ศึกษาธรรมะควบคู่กันไปด้วย
จะได้มีที่ยึดเหนี่ยวในใจใช้
ธรรมะในการแก้ปัญหา
ท้ายสุดขอให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ
ไม่ไหลไปตามกระแสสร้างความมั่นคง
ให้เกิดขึ้นภายในใจและเป็นอิสระจากความทุกข์ครับ
โฆษณา