2 มิ.ย. เวลา 19:04 • การเมือง

กลไกพรรคการเมือง นักการเมือ งครอบงำกลไกรัฐ ทำให้ประชาชนยากจนตลอดชีวิต

โฆษณา