9 มิ.ย. เวลา 02:05 • ความคิดเห็น
เรื่องร้ายๆผ่านไปเรื่องร้ายๆใหม่
ก็อาจจะยังเข้ามาอีกที่เขาว่าร้าย
กลายเป็นดี คือแค่ปัจจุบันขณะ
ร้ายเท่ากับทุกข์ผ่านไป แค่นิ่งว่าง
ก็สบายสุขแล้วละ ยิ่งคิดดีทำดี
เรื่องดีก็คใงจะมีโอกาสเข้ามา
แหละครับ แม้ร้ายหรือทุกข์เข้า
เราก็คงจะมีจิตมีสติเป็นภูมิคุ้ม
กันให้เบาบางตั้งหลักได้แน่นอน
โฆษณา