10 มิ.ย. เวลา 18:56 • ไลฟ์สไตล์
-สมถะ เราคิดว่าเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิต
-สันโดษ อุปนิสัยที่อาจมาจากความคิด สิ่งที่เราชอบ
พื้นที่ส่วนตัว
-มักน้อย มันตีความหมายได้ทั้งดี และไม่ดี
**ดีคือ พอประมาณในตน
**ไม่ดี คือ อาจทำให้เราไม่มีความทะเยอทะยาน กับการสร้างชีวิต
1
โฆษณา