15 มิ.ย. เวลา 14:33 • ปรัชญา

มนุษย์กับสัตว์ต่างกันอย่างไร

อะไรเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้อย่างชัดเจน มีกฎเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเอง จากห้วงแห่งความคิดที่มีความนัยบอกว่าฉันนี่แหละ คือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร
นิยามของคำว่า “ มนุษย์ ” ตามความเข้าใจของเจ้าของโพสต์นั้น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีความคิด ความอ่านที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าจะหาคำเปรียบ
สิ่งสำคัญที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นมาได้ คงหนีไม่พ้นการอบรมเลี้ยงดูของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิด หากเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม เอาใจใส่แต่พอเหมาะ ผลที่ตามมาก็จะเป็นไปในทางที่ดี
แต่หากปล่อยประละเลย ก็จะยิ่งทำให้ผลที่ตามมาเป็นไปในทางที่แย่ลง ทั้งสภาพจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออกมา จะไม่คงที่และมีความแปรปรวนมากกว่าปกติ
อาจรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ หากมีอากาศที่โล่งปลอดโปร่ง มีผู้คนที่เป็นมิตร คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามารถในการเติบโตเป็นคนที่สดใสร่าเริง เป็นมิตรกับทุกคนที่พบเห็น
ได้มากกว่าการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งอบายมุข ความแออัดเบียดเสียดกันของกลุ่มคนในพื้นที่
นิยามของคำว่า “ สัตว์ ” ตามความเข้าใจของเจ้าของโพสต์ คงจะหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในเรื่องของรูป รส กลิ่น และเสียง ไม่มีความซับซ้อนทางความคิด
รู้สึกอย่างไรก็แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้แต่เพียงว่าสิ่งนี้ทำเพื่อความอยู่รอด สิ่งนี้ทำเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เท่านั้น
สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็มีความสามารถทำให้สัตว์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทั้งในทางที่ดีขึ้นและแย่ลงเช่นเดียวกับมนุษย์
สิ่งที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่าง " มนุษย์ " และ " สัตว์ " ได้ชัดเจน คงจะเป็นเรื่องของศีลธรรมในจิตใจ จิตสำนึกที่รู้ตัวเองว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ สิ่งนั้นดีหรือไม่ มีหลักการคิดวิเคราะห์ที่ล้ำลึกและซับซ้อนกว่าสัตว์
แต่ในบางครั้งมนุษย์ก็มีจิตใจสกปรก ต่ำช้ากว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก...
โฆษณา