16 มิ.ย. เวลา 08:15 • สุขภาพ

การเสริมสร้างสุขภาพจิตของพนักงาน: เสาหลักของความสําเร็จด้าน ESG

เสาหลักของความสําเร็จทางด้าน ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล)) คือ การมุ่งเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน บทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมสร้างความรู้ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติด้าน ESG
เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับหลักการ ESG มากขึ้น การมุ่งเน้นที่สุขภาพจิตของพนักงานจึงมีความสําคัญมากขึ้น การทําความเข้าใจ และสนับสนุนสุขภาพจิตภายในสถานที่ทํางาน เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน มีประสิทธิผล และครอบคลุม
ความสำคัญของสุขภาพจิต
 
สุขภาพจิตครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดี ทางอารมณ์ จิตใจ และ สังคมของเรา มันส่งผลต่อวิธีที่เราคิด รู้สึก และ การกระทำ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสามารถ ในการจัดการกับความเครียด ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ ส่งผลต่อการตัดสินใจ สุขภาพจิตส่งผลโดยตรงต่อการทำงาน ดังนี้
ผลิตภาพ : พนักงานที่มีสุขภาพจิตดีจะมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นวัตกรรม : สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
การรักษา : องค์กรที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิต มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการลาออกที่น้อย และ เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานขึ้น
สนับสนุนสุขภาพจิตผ่านการริเริ่ม ESG
 
การส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทำในด้าน ESG เป็นวิธีที่บริษัทสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ดังนี้
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูล : การจัดหาแหล่งข้อมูลสุขภาพจิตที่ครอบคลุม รวมถึงบริการให้คําปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต และแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ
2. การเตรียมงานอย่างยืดหยุ่น : เสนอตัวเลือกการทํางานระยะไกล (Remote) และ ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างงาน ชีวิตส่วนตัว ลดความเครียด และปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวม
3. โปรแกรมสุขภาพ : เวิร์กช็อป และ สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการความเครียด สติ และ ความยืดหยุ่น อย่างเป็นประจำ เตรียมเครื่องมือให้พนักงานในการรักษาสุขภาพจิต
4. วัฒนธรรมที่ครอบคลุม : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และ ถูกยอมรับ จะส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความปลอดภัยทางจิตใจ
5. โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAP) : ให้การสนับสนุนที่เป็นความลับ สําหรับความท้าทายเฉพาะตัว และวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
ตัวอย่างเช่น เสนอบริการต่าง ๆ เช่น การให้คําปรึกษาทางการเงิน ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการสนับสนุนทางอารมณ์ผ่าน EAP เพื่อช่วยให้พนักงานจัดการกับความท้าทายในชีวิต
แล้วมันสำคัญอย่างไร
 
การลงทุนในสุขภาพจิต ไม่ใช่แค่ความจําเป็นทางศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์อีกด้วย บริษัทที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิต จะสามารถเห็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ รวมถึงผลผลิตที่สูงขึ้น การรักษาพนักงานได้ดีขึ้น และ ชื่อเสียงของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ที่สําคัญกว่านั้น พวกเขามีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในวงกว้าง สำหรับการปรับปรุงการรับรู้ด้านสุขภาพจิต และ ลดการตีตรา
เข้าร่วมการขับเคลื่อน
 
เราทุกคนควรสนับสนุนสุขภาพจิตในที่ทํางาน ด้วยการหลอมรวมการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต เข้ากับกลยุทธ์ ESG เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีสุขภาพดีขึ้น มีความสุขขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น
#MentalHealthAwareness
#ESGAP
#EmployeeWellbeing
#ESG
#SustainableBusiness
#CorporateResponsibility
#WorkplaceWellness
โฆษณา