22 มิ.ย. เวลา 03:00 • ธุรกิจ

DIPROM เปิดรับสมัครกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัล สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร นักพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมให้ SMEs
  • ยกระดับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม / กระบวนการผลิต ให้สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
  • สนับสนุนการใช้ Business Software & Application เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
Free Software
  • ซอฟต์แวร์บัญชี/การเงิน : PEAK, AccRevo Business
  • ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ : ERP on Cloud, Page 365
  • ซอฟต์แวร์การตลาด : Botio, Taximail
  • ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ : S-HR, 9703NFC
  • ซอฟต์แวร์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ : BotNoi, AIYA
  • ซอฟต์แวร์การสื่อสาร : PlanetCloud
ลงทะเบียนได้ที่ : https://i.industry.go.th/
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
โฆษณา