คำถาม

จริงไหม? คนเราซื่อสัตย์ที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้า Search Engine มีตอนไหนหรืออะไรอีกบ้างที่คนเราจะซื่อสัตย์ที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งนั้น
24 พ.ค. 2022 เวลา 06:29 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)