Talking of Thailand

2 ตอน
อัปเดตล่าสุด 6 พ.ค. 2020
รวมเรื่องราวสาระต่าง ๆ เกีย่วกับประเทศไทย ในแง่ของอนาคต เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
2 ตอน