Talking of Thailand

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
3 ตอน
World Maker
รวมเรื่องราวสาระเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ในแง่ของอนาคต เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
3 ตอน