Talking of Thailand

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
3 ตอน
World Maker
รวมเรื่องราวสาระเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ในแง่ของอนาคต เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
3 ตอน