คัมภีร์ใบลาน สืบสานพระธรรม

อัปเดตล่าสุด 22 ต.ค. 2020 เวลา 02:02
24 ตอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อตถาคตดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ธรรมะและวินัยที่เราตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนเรา400 ปีแรกหลังพุทธกาล คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการทรงจำสืบทอดด้วยการท่องจำที่เรียกว่า “ มุขปาฐะ” หลังจากนั้นจึงได้จารจารึกลง ...
24 ตอน