PodCast : Geek Monday

อัปเดตล่าสุด 1 มี.ค. 2021 เวลา 14:47
46 ตอน
Business Transformation with Technology เมื่อเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ มาฟัง case study ที่น่าสนใจ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่้อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ผ่านรายการ podcast geek monday
46 ตอน