อิทธิบาท 4

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
4 ตอน
“อิทธิบาท 4” อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในการทำงาน หากสามารถปฎิบัติได้ ก็จะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเราได้
4 ตอน