ปฏิจจสมุปบาท

อัปเดตล่าสุด 28 พ.ย. 2022 เวลา 13:47
28 ตอน
Tui Space
ปฏิจจสมุปบาทเป็นบทธรรมที่แสดง อาการ ลิงค นิมิต อุเทส ของจิต ของมโน ของวิญญาณ หรือวิญญาณ เป็นแม่บทธรรมหลัก เป็นรายละเอียดธรรมฝ่ายเกิดทุกข์
28 ตอน