พระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
4 ตอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
4 ตอน