• Primus inter Pares
  • 24
   โพสต์
  • 19
   ผู้ติดตาม
  • 11
   กำลังติดตาม
  • ชอบอ่าน ชอบเรียน ชอบสงสัย ชอบค้นคว้า
  • มัคคุเทศก์อิสระ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์