A

Aroon Kanassawa

เมื่อชมคลิปนี้แล้วท่านได้เห็นถึงสัจธรรมเกี่ยวกับมนุษย์ของเราอะไรบ้างครับ? หรือได้ข้อคิดใดอีกบ้าง
(ที่มา:Michela และเจ้าของคลิปนี้ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์)
4:15