Natkamon

มีประโยชน์
“จุดผ่อนผันให้ขายของในทางสาธารณะ
แต่ถ้าไปกระทบสิทธิของประชาชนจะมี
ผลอย่างไร ?”
โดยปกติแล้ว ถนนหรือทางสาธารณะจะมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ห้ามทำอาหาร/ ขาย /หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางสาธารณะ”...อ่านต่อ