move on เป็น สปริง

perapats
ทำงานเป็นวิศวกรและศึกษาเรื่องการบริหารการลงทุน แต่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เพราะทำให้เข้าใจปัจจุบันได้ดีขึ้น.
ไม่มีโพสต์