พัดชา โกมล

พัดชา โกมล

เขียนได้ดีมองเห็นภาพ และในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นอีกถ้าคนเรายังไม่ตระหนักรู้ และร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตินี้อย่างจริงใจในทุกระดับ