เปลวเทียน...ที่ต้านลม...

ความเป็นครู...ไม่มีวันเกษียณ...ไปจากจิตใจ...
ความเอ๋ย...ความคิด......อ่านต่อ
ความพร้อมของเด็กสำคัญไฉน.....
การจัดการเรียนการสอน
จะประสบผลสำเร็จเมื่อ.......อ่านต่อ
รัก...คิดถึง...และห่วงใย...บางครั้ง...ควรปล่อยให้ความรู้สึกพาไป......อ่านต่อ

youtube.com

รัก คิดถึง ห่วงใย - เคียส

"การเล่านิทาน...จะสนุกได้ เมื่อครูได้เตรียมตัว
อย่างดีตามลำดับ..."...อ่านต่อ
ครูเลือกนิทานให้สมกับวัย..เด็กจะสนใจไม่เบื่อ......อ่านต่อ
ในโลกแห่งจินตนาการ...วัยเด็ก...อ่านต่อ
คุณธรรมและหน้าที่ของครู...(รุ่นเก่า)...อ่านต่อ
บทอาขยานในความทรงจำวัย 40 up...หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ท่านใดจำได้ยกมือขึ้น...อ่านต่อ
บุคคลในอุดมคติของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521....
1. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา มีสมาธิ รู้จักการสังเกต มีความละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำและมีระเบียบ
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี มีความประณีต...อ่านต่อ
"เปลวเทียนที่ต้านลม....เปรียบเสมือน...คุณธรรมของคนเป็นครู"...อ่านต่อ