Daddy Fin Engineer

vee.finengineer
 • ธุรกิจ
 • การลงทุน
 • อื่นๆ
 • 0
 • 98
  โพสต์
 • 125
  ผู้ติดตาม
 • เพจนี้ ให้ความรู้เรื่องวางแผนการเงิน โดยจะเน้นไปในส่วนความรู้ ด้านประกัน และ ด้านการลงทุน ผ่านกองทุนรวม รวมถึง การวางแผนการเงินเรื่องการศึกษาบุตร และ การเกษียณอายุ วีระชัย แสงวัชร AFPT#1300011... ดูเพิ่มเติม
 • สร้างเพจเมื่อ 8 ส.ค. 2019