VI Journey: ลงทุนเน้นคุณค่า

vijourney
 • หนังสือ
 • การลงทุน
 • บุคคลสาธารณะ
 • 0
 • 188
  โพสต์
 • 94
  ผู้ติดตาม
 • ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การลงทุน mindset ด้านการเงินที่ถูกต้อง เเก่ผู้เริ่มต้น
 • สร้างเพจเมื่อ 25 ต.ค. 2022