พระพุทธเจ้าท่านให้มีศรัทธาหรือแรงบันดาลใจเป็นสิ่งหนุนนำให้เกิดการปฏิบัติธรรม บางทีเราใช้เพียงเหตุผลอย่างเดียวมันไม่มีแรงผลักดันมากพอให้เราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องได้ครับ
  • 2
โฆษณา