16 พ.ย. 2021 เวลา 13:02 • การศึกษา
ต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย ต่างกันอย่างไร
1
ระหว่างต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย หลายท่านคงคิดว่า มันก็คงจะคล้ายกัน เพราะยังไงก็นำไปหักจากรายได้เหมือนๆ กัน แต่ความจริงแล้ว สองคำนี้มีความต่างกันมากอยู่เหมือนกันค่ะ และมันมีผลต่อการตัดสินใจของธุรกิจด้วย
หากต้องการพิจารณาความต่าง อันดับแรกให้ทำความเข้าใจกับนิยามให้ชัดเจนกันก่อนค่ะ
ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการทำให้เกิดสินค้าหรือบริการ
ส่วน ค่าใช้จ่าย คือ ค่าอะไรก็ตามที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ต้นทุนโดยตรงก็ได้
อย่างเช่น ต้นทุนขาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเท่านั้น โดยที่ต้นทุนขาย จะจำกัดเฉพาะต้นทุนที่ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย หรือต้นทุนในการให้บริการตามที่ตกลงกับลูกค้าเท่านั้น
ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าจัดโปรโมชั่นต่างๆ ในการขาย ก็จะถูกจัดประเภทเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย
หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปที่กิจการต้องจ่ายเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน ฯลฯ ก็จะถูกจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเอง
หากเราต้องการวิเคราะห์และบริหารค่าใช้จ่าย อาจพิจารณาแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร
1
โดยการแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายในมุมมองนี้ จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถหาจุดคุ้มทุนของกิจการ และนำไปสู่การตั้งราคาที่เหมาะสมได้ค่ะ
นอกจากนี้ในงบกำไรขาดทุน จะมี 2 รายการหลักๆ นั่นก็คือ รายได้ และค่าใช้จ่าย
ถ้าวิเคราะห์ลงไปในส่วนประกอบของค่าใช้จ่าย เราจะเห็นรายการหลักๆ ดังนี้
>> ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ
>> ค่าใช้จ่ายในการขาย
>> ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
>> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ซึ่งแต่ละรายการจะแสดงถึงหน้าที่ของค่าใช้จ่ายประเภทนั้น ๆ และจะช่วยทำให้เราเข้าใจบทบาทของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทในงบกำไรขาดทุนได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ
1
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะ
🌷🌷❤❤🙏🙏🙏🙏❤❤🌷🌷

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา