13 พ.ย. 2021 เวลา 07:22 • ความคิดเห็น
1) โดยพื้นฐานแล้วคือการ “รู้เห็น” (awareness) ครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็เป็นสมาธิได้ ผมมองว่า สมาธิคือการเป็นหนึ่งเดียวของจิตที่ตามรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นจริงทั้งทางกายและจิตเอง เช่น ถ้าคุณเลือกที่จะนั่งสมาธิ คุณรู้สึกถึงความอ่อนแข็ง ร้อนเย็น ของพื้นที่นั่ง คุณได้ยินเสียงรอบข้าง และคุณรับรู้ถึงสิ่งที่ประสาทสัมผัสต่างๆบอกคุณ
คุณยังรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต หรือเป็นเพียงจินตนาการ และคุณยังรับรู้ถึงความรู้สึก สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดขึ้น
2) หัวใจสำคัญคือสติจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกคุณว่า สิ่งต่างๆที่เกิดในข้อ 1) นั้น มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นแล้วยังเกิดต่อเนื่องอยู่มั้ย เกิดแล้วดับไปเมื่อไหร่ เมื่อเห็นการเกิดดับจะเห็นความไม่เที่ยง เมื่อเห็นความไม่เที่ยง จะเริ่มถอนใจไม่ยึดติด เมื่อถอนใจไม่ยึดติด ก็จะได้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
1
3) ทำตามข้อ 1-2 ได้ เรื่อยๆ ไม่ต้องทำสมาธินานๆ แต่ให้ทำสั้นๆ แต่บ่อยๆครับ
1
โฆษณา