มีบัญชีอยู่แล้ว?
อวกาศไทย..ก้าวเข้ามาอีกขั้น !!
“GISTDA” พร้อมนั่งประธาน CEOS - รุกวิจัยใยกัญชงเสริมทัพเศรษฐกิจอวกาศไทย
ไทยส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ได้จริงภายในปี 2570 มุ่งหน้าสร้างเศรษฐกิจอวกาศ !? ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ภูมิใจนำเสนอผลงานของกระทรวง อว. ที่นักวิทยาศาสตร์ไทยมีความสามารถในด้านนี้ ปัจจุบันไทยส่งดาวเทียมขนาดเล็ก 1- 5 กิโลกรัม โคจรในประเทศอยู่แล้ว
อวกาศไทยก้าวเข้ามาอีกนิด..ชิดเข้ามาอีกขั้น !!
หลังครม. ไฟเขียวหลักการร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ..... ไปเมื่อ ก.ค. 2564 ตามที่กระทรวงอว. เสนอ ให้มีองค์กรด้านนโยบาย - แผนกิจการอวกาศ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ – มาตรการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (New space Economy) ของไทย
 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการวิจัยและทดลองในอวกาศ - บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม –พัฒนาจรวดและยานอวกาศ – การออกเดินทางสำรวจแหล่งทรัพยากร - ท่องเที่ยวอวกาศ ฯลฯ
 
น่าภูมิใจ !! ประเทศไทย โดย GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)) สังกัดกระทรวง อว.
ได้รับเลือกจากประชุมใหญ่นานาชาติ CEOS Plenary 2021 ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก (Committee on Earth Observation Satellite: CEOS) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือน พ.ย. 2565 วาระ 1 ปี
GISTDA อวกาศไทยบนเวทีโลก !?
“ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์” ผู้อำนวยการ GISTDA เปิดอกว่า ประเทศไทยรับตำแหน่งประธาน CEOS ครั้งนี้ เป็นโอกาสสร้างการรับรับรู้ และตระหนักถึงศักยภาพด้านการสำรวจโลกของไทยบนเวทีโลก เพราะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหาร วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก
ซึ่งปัจจุบัน CEOS มีสมาชิกหลัก 34 องค์กร จาก 24 ประเทศที่มีดาวเทียมสำรวจโลกเป็นของตัวเอง และสมาชิกสมทบอีก 29 องค์กรที่เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการใช้ดาวเทียมสำรวจโลก ขณะนี้มีดาวเทียมปฏิบัติการรวมกันถึง 201 ดวง
ส่วนบทบาทของ CEOS ทำหน้าที่กำหนดนโยบายร่วมกัน - แลกเปลี่ยนข้อมูล - พัฒนาเทคโนโลยี - กำหนดรูปแบบการบริการ และประยุกต์ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
“NASA – สหรัฐอเมริกา เป็นประธาน CEOS ปีที่ผ่านมา ส่วนปี 64 CNES – ฝรั่งเศส และปี 65 GISTDA จากประเทศไทย”
นอกจากนี้ “GISTDA” มุ่งผลักดันการนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา และเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และภัยธรรมชาติที่หลายประเทศให้ความสำคัญ
ถือเป็นแนวทางและภารกิจหลักของ CEOS อยู่แล้ว ที่ต้องการให้คนทั้งโลกตระหนักถึง ความสำคัญของการดำรงอยู่อย่างปลอดภัยในอนาคต
“รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ในการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมาตลอด มีนโยบายบริหารจัดการอย่างจริงจัง และตั้งเป้าแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จภายในปี 2593”
2 ทศวรรษ GISTDA ไม่เคยหยุดนิ่ง !?
22 ปี “GISTDA” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) สทอภ. หรือ Geo Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) เป็นหน่วยงานรัฐ
หัวจักรสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - สร้างบุคลากร - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ และระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
ยกระดับนิเวศน์เทคโนโลยีอวกาศไทยทั้งระบบ.. เพื่อก้าวเป็นผู้นำอวกาศของอาเซียน เอเชีย และโลก
 
ไทยไม่ใช่ผู้ซื้อเทคโนโลยีอยู่ฝ่ายเดียว แต่สามารถเรียนรู้ ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นไว้ใช้เอง รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสนเทศในระดับสากลได้
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “GISTDA” ทุ่มเทความรู้..ลุย 6 ภารกิจหลักหนุนการพัฒนาประเทศ ในด้านแผนที่ - เกษตรกรรม - น้ำ - ภัยพิบัติ - ผังเมือง - ทรัพยากรธรรมชาติ จากข้อมูลภูมิสนเทศผ่าน ธีออส 1 (THEOS - 1) ดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยที่เป็นเครือข่ายดาวเทียมนานาชาติ
ขณะเดียวกันนักวิจัยและวิศวกรไทย กำลังเรียนรู้เพื่อสร้างระบบสารสนเทศอัจฉริยะของคนไทยขึ้นมาภายใต้ ธีออส 2 (THEOS -2)
ประกอบด้วยดาวเทียมสำรวจ 2 ดวง ระบบดาวเทียมภาคพื้นดิน ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียม การพัฒนาโซลูชั่น - แอพลิเคชั่น และระบบเอไอพี มาใช้ในงานภูมิสนเทศขั้นสูง และประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ผลงานล่าสุด ZIRCON – เซอร์คอนนวัตกรรมอวกาศ ฝีมือคนไทย !! จาก ทีม Astro Lab ร่วมกันพัฒนาระบบจัดการจราจรอวกาศอัตโนมัติ ด้วยระบบแจ้งเตือนการพุ่งชนของวัตถุอวกาศ และปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชต ให้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัย และไม่เสี่ยงต่อการชนกับวัตถุอวกาศ ขยะอวกาศ
 
ดาวเทียมไทยโชต เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก ทำหน้าที่ถ่ายพื้นโลกได้ครอบคลุมเกือบทั้งโลก ทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งกลับมาในหลายภารกิจ เช่น น้ำ การเกษตร ภัยพิบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
นอกจากนี้ หลังชาวแคนาดาสามารถผลิตเครื่องบินเล็กจากใยกัญชงสำเร็จ และมีผลการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยกัญชงสนับสนุนว่า เส้นใยกัญชงมีความแข็งแกร่งกว่าใยไฟเบอร์กลาส และแข็งแรงกว่าเหล็กหลายเท่า ทำให้ลดการใช้พลังงาน ดูดกลืนเสียงได้ดี และลดการแพร่กระจายรังสีจากเครื่องยนต์ของยานยนต์
ทาง “GISTDA” ไม่รอช้า..ระดมสมองวิจัยและพัฒนาใยกัญชงพืชเศรษฐกิจไทย !! ปัจจุบันได้นำใยกัญชงมาทดสอบหาคุณสมบัติ ด้านความแข็งแรงทนทาน ด้านความถี่ ด้านอุณหภูมิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างของอากาศยานไร้คนขับ - ชิ้นส่วนภายในเครื่องบิน หรือชิ้นส่วนดาวเทียมดวงต่อ ๆ ไปด้วยฝีมือคนไทย
 
อนาคต..หากผลการทดสอบคุณสมบัติใยกัญชงได้มาตรฐานการใช้งานบนอวกาศ..นวัตกรรมนี้จะเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจอวกาศไทย..เติบโตขึ้นมาอีกขั้น !!
1
.
หลุดจากกรอบเดิม บนฐานหลักการและเหตุผล เดินหน้าสู่อวกาศ ขุมพลังแห่งความรู้ แหล่งทรัพยากรแห่งอนาคต..สู้ ๆ วงการอวกาศไทย
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ !!
ขอบคุณที่เข้ามาติดตามอ่านทุกเรื่องราว
และเข้ามาทักทาย WhoChillDay นะคะ
Credit:
#WhoChillDay #อวกาศ #GISTDA
#เอนก เหล่าธรรมทัศน์ #ปกรณ์ อาภาพันธ์
#จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
  Supantana Jairak
  จำได้ว่าสมัยจบมาใหม่ๆๆ เคยไปสมัครงานที่นี่ ด้านถ่ายภาพจากดาวเทียม จำได้ว่าสอบทั้งหมด 2 รอบคะ จะมีรอบข้อเขียน ถ้าผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบยากมาก ค... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   หุ้นปันผล เลือกซื้ออย่างไร ? หุ้นปันผล มี 5 เทคนิคในการเลือกซื้อ เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ส่วนจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้าง ? ต้องติดตาม! *** หุ้นปันผล มีเทคนิคเลือกซื้อ 5 วิธี หุ้นปันผลมักได้รับความนิยมเมื่อเข้าสู่ต้นปี เพราะหลายบริษัทจะพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือน มี.ค. เป็นต้นไป ดังนั้น"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวม 5 เทคนิคในการเลือกซื้อหุ้นปันผล ให้ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ มาแนะนำ *** หุ้นปันผล ต้องเลือกจากบริษัทที่งบแกร่ง หุ้นปันผล มีวิธีหลักในการมองหาหุ้น คือ บริษัท ต้องมีผลประกอบการที่ดี ซึ่งปัจจัยนี้ สามารถบ่งชี้ได้ว่า บริษัทที่นักลงทุนเลือก จะมีเงินสดเพียงพอ นำมาจ่ายเป็นเงินปันผล ซึ่งเทคนิค ในการพิจารณาว่า ผลประกอบการบริษัทใดแข็งแกร่งหรือไม่ ควรพิจารณากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี เพราะสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานเบื้องต้นของบริษัท
   หมดข้อถกเถียง งานวิจัยเผย ร่างกายสามารถแยกความแตกต่างของ Coca-Cola Original และ Zero Sugar ได้ จริงอยู่ที่ว่าการเลือกดื่มน้ำอัดลมแบบออริจินัลและแบบไม่มีน้ำตาลนั้นจะให้รสชาติความหวานและแคลอรีที่แตกต่างกันออกไป แต่คุณเคยสงสัยกันไหมว่าร่างกายของเรานั้นจะสามารถแยกเครื่องดื่มเหล่านี้ออกจากกันได้อย่างไร ล่าสุดเหล่านักวิจัยจาก Duke University ก็ได้คลายข้อสงสัยในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   คลิปวิดีโอไวรัล เกิดเป็นลูกคนรวย เข้าวงการ NFT หลังเจ้าของผลงานนำไปเปิดประมูลจนได้มูลค่ากว่า 500,000 บาท ก่อนหน้านี้ วิดีโอเรื่อง The Good Human ที่สร้างโดย เบนซ์-ธนชาติ และโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ จนชาวเน็ตแห่แชร์ทั้งคลิปและมีม (meme) ของชายหนุ่มชื่อ "แวน-ฐิติพงษ์" ซึ่งเป็นตัวละครสมมติของหนุ่มนักธุรกิจพันล้าน วัย 26 ปี ที่ประสบความสำเร็จได้เพราะความเป็น "ลูกคนรวย" ในสังคมไทย
   วัคซีนเข็มเดียวของ Moderna จะป้องกันได้พร้อมกัน 3 โรคคือ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และไวรัสอาร์เอสวี ก่อนที่โลกเราจะมีโควิดระบาดเมื่อ 31 ธันวาคม 2562 มนุษย์เราก็มีโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำอยู่แล้วทุกปีและพอหลายปี ก็จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สักครั้งหนึ่ง
   ดูทั้งหมด