ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.3
นิพพานของคนตาบอด
บทสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้าและมาคัณฑิยะ ในมาคัณฑิยสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 13 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 5
สามารถรับฟังได้ใน Podcast นี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...