ต่างกันค่ะ แต่สินน้ำใจเป็นรากฐานตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสินบนในเวลาต่อมาทั้งผู้ให้ผู้รับค่ะ สินน้ำใจให้เพื่อตอบแทนน้ำใจในการช่วยเหลือหรือทำงานให้ลุล่วงแล้วเสร็จ หรือให้เพื่อตอบแทนช่วยเหลือพึ่งพาต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ต่อการนั้นโดยตรง
แต่สินบนคือการให้ หรือการเรียกร้องผลตอบแทนต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือลัดขั้นตอน หรือทำให้เปลี่ยนไปในทางที่ผู้ให้ได้รับผลต่อการทำหน้าที่อย่างรวดเร็วฉับไวลัดขั้นตอนโดยที่ผู้ให้สินบนสะดวกง่ายได้รับผลประโยชน์พึงมีได้ง่ายดาย
4 ถูกใจ
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...