ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.18 “การไม่แตะต้องส่วนเกิน” คือแก่นของพุทธศาสนา (สำหรับฆราวาสหรือบุคคลทั่วไป)
การไม่แตะต้องส่วนเกินนี้มีความสำคัญมาก เพราะการแตะต้องส่วนเกินคือที่ตั้งของกิเลส พูดได้ว่า หากไม่มีส่วนเกินนี้ กิเลสก็เกิดไม่ได้
การไม่แตะต้องส่วนเกินมีอะไรบ้าง ควรละอะไรจึงเรียกว่าการไม่แตะต้องส่วนเกิน
สามารถรับฟังได้ใน Podcast นี้
  • 10
โฆษณา